polski Polska  małopolskie  oświęcimski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Rejestr aktów
prawa miejsc.
Środa - 30 wrzesnia 2020 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludĄmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Bibliotek Publiczna
ePUAP
Rozkład Busów
Rejestr aktów prawa miejscowego

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO

 

PUBLIKOWANYCH W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

 

Rok 2011

 

L.p

Nr uchwały

Data podjęcia

Temat uchwały

Tekst uchwały

Publikacja

 

X/61/11

14.07.2011

W sprawie : zmian wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

X/61/11

DZ. URZ. 2011.416.3877

 

IX/56/11

07.06.2011

W sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2002 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu najmu za lokale użytkowe stanowiące mienie komunalne Gminy Przeciszów

IX/56/11

DZ. URZ. 2011.377.3333

 

IX/55/11

07.06.2011

W sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Przeciszowie

IX/55/11

DZ. URZ. 2011.409.3792

 

IX/46/11

07.06.2011

W sprawie : zmian wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2011 rok

IX/46/11

DZ. URZ. 2011.416.3876

 

VIII/41/11

12.05.2011

W sprawie : zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2011 rok

VIII/41/11

DZ. URZ. 2011.285.2353

 

VII/40/11

28.04.2011

W sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przeciszów oraz dalszego postępowania z nimi

VII/40/11

DZ. URZ. 2011.321.2657

 

VII/38/11

28.04.2011

W sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących przedmiot własności Gminy Przeciszów

VII/38/11

DZ. URZ. 2011.321.2656

 

VII/36/11

28.04.2011

W sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Przeciszów

VII/36/11

DZ. URZ. 2011.321.2655

 

VII/35/11

28.04.2011

W sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przeciszów

VII/35/11

DZ. URZ. 2011.321.2654

 

VII/33/11

28.04.2011

W sprawie : zmian wydatków oraz przychodów budżetu Gminy na 2011 rok

VII/33/11

DZ. URZ. 2011.253.2045

 

Informacja

31.03.201

Informacja Wójta Gminy Przeciszów z dnia 31 marca 2011r. w sprawie - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależąćych do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010.

Informacja

DZ. URZ. 2011.183.1467

 

V/27/11

03.03.2011

W sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Przeciszów

V/27/11

DZ. URZ. 2011.186.1485

 

V/24/11

03.03.2011

W sprawie : zmiany uchwały nr IV/20/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 21 stycznia 2011 r. – Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2011 oraz zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok

V/24/11

DZ. URZ. 2011.149.1207

 

IV/18/11

21.01.2011

W sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przeciszów polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

IV/18/11

DZ. URZ. 2011.57.454

 

IV/20/11

21.01.2011

Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2011

IV/20/11

DZ. URZ. 2011.149.1205

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2010

 

 

XXXIX/221/10

02.10.2010

Regulaminu porządku domowego.

XXXIX/221/10

Małop.2010.597.4711

 

XXXIV/195/10

30.03.2010

Zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok.

XXXIV/195/10

Małop.2010.183.1181

 

XXXVIII/215/10

10.09.2010

Zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok.

XXXVIII/215/10

Małop.2010.507.3781

 

XXXV/199/10

27.04.2010

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

XXXV/199/10

Małop.2010.228.1509

 

XXXII/181/09

29.12.2009

Zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXXII/181/09

Małop.2010.7.31

 

XXXVII/208/10

30.06.2010

Zmiany dochodów i wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

XXXVII/208/10

Małop.2010.369.2545

 

XXXIX/219/10

02.10.2010

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

XXXIX/219/10

Małop.2010.536.4007

 

XXXXI/236/10

07.11.2010

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

XXXXI/236/10

Małop.2010.618.4954

 

XXXX/227/10

29.10.2010

Zmiany wydatków budżetu gminy na 2010 rok.

XXXX/227/10

Małop.2010.629.5100

 

XXXVI/203/10

31.05.2010

Zmiany dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok.

XXXVI/203/10

Małop.2010.322.2210

 

XXXII/183/09

29.12.2009

Zmiana planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

XXXII/183/09

Małop.2010.7.32

 

XXXIX/220/10

02.10.2010

Zmiana uchwały w sprawie zmian dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2010 rok

XXXIX/220/10

Małop.2010.536.4008

 

XXXIX/218/10

02.10.2010

Zmiana w Statucie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Przeciszowie.

XXXIX/218/10

Małop.2010.629.5095

 

XXXII/184/09

29.12.2009

Ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2009, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XXXII/184/09

Małop.2010.7.33

 

XXXX/222/10

29.10.2010

Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami.

XXXX/222/10

Małop.2010.629.5096

 

XXXII/187/ 09

29.12.2009

Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2010.

XXXII/187/ 09

Małop.2010.36.263

 

XXXX/224/10

29.10.2010

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Przeciszów.

XXXX/224/10

Małop.2010.629.5097

 

XXXIII/191/10

09.07.2010

Zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Przeciszów na rok 2010.

XXXIII/191/10

Małop.2010.103.672

 

XXXIV/194/10

30.03.2010

Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

XXXIV/194/10

Małop.2010. 268.1773

 

XXXX/226/10

29.10.2010

Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXXX/226/10

Małop.2010.629.5099

 

XXXX/225/10

29.10.2010

Określenie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

XXXX/225/10

Małop.2010.629.5098

 

XXXVIII/213/10

10.09.2010

Określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów współpracy Gminy Przeciszów z tymi organizacjami i podmiotami

XXXVIII/213/10

Małop.2010.629.5094

 

XXXIV/192/10

30.03.2010

Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów

XXXIV/192/10

Małop.2010. 176.1146

 

XXXVIII/210/10

10.09.2010

Określenie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przeciszów.

XXXVIII/210/10

Małop.2010.551.4194

 

XXXIV/193/10

30.03.2010

Ustalenie zasad polityki czynszowej Gminy Przeciszów.

XXXIV/193/10

Małop.2010.268.172

 

Rok 2009

 

 

XXIII/135/08

29.12.2009

Ustalenie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

XXIII/135/08

Małop.2009.82.562

 

XXX/176/09

27.11.2009

Ustalenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXX/176/09

Małop.2009.793.6301

 

XXIV/ 140/09

10.03.2009

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki.

XXIV/ 140/09

Małop.2009.26.1850

 

XXX/175/09

27.11.2009

Określenie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

XXX/175/09

Małop.2009.793.6300

 

XXX/174/09

27.11.2009

Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

XXX/174/09

Małop.2009.793.6299

 

XXIII/134/08

29.12.2008

Uchwała  Budżetowa na rok 2009

XXIII/134/08

Małop.2009.128.858

 

XXVI/163/09

09.06.2009

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok.

XXVI/163/09

Małop.2009.422.3070

 

XXXI/180/09

08.12.2009

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

XXXI/180/09

Małop.2009.824.6651

 

XXVIII/170/09

09.10.2009

Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok.

XXVIII/170/09

Małop.2009.689.5197

 

XXV/156/09

28.04.2009

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

XXV/156/09

Małop.2009.294.2117

 

XXX/178/09

27.11.2009

Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

XXX/178/09

Małop.2009.793.6302

 

XXIV/147/09

03.10.2009

Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok

XXIV/147/09

Małop.2009.208.1465

 

XXVII/167/09

29.06.2009

Dokonanie zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok.

XXVII/167/09

Małop.2009.451.3324

 

XXVII/165/09

29.06.2009

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok.

XXVII/165/09

Małop.2009.451.3325

 

XXVIII/171/09

09.10.2009

Zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

XXVIII/171/09

Małop.2009.736.5636

 

XXV/151/09

28.04.2009

Zmiany w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeciszowie.

XXV/151/09

Małop.2009.424.3080

 

XXIII/133/08

29.12.2008

Ustalenie wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Gminy Przeciszów na rok 2008, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XXIII/133/08

Małop.2009.38.267

 

XXV/153/09

 

Ustalenie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania oraz regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

XXV/153/09

Małop.2009.612.4582

 

XXIII/135/08

29.12.2008

Ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

XXIII/135/08

Małop.2009.82.563

 

XXV/154/09

04.28.2009

Zmiana statutów sołectw.

XXV/154/09

Małop.2009.424.3081

 

XXVII/166/09

29.06.2009

Udzielenie upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

XXVII/166/09

Małop.2009.425.3095

 

XXV/152/09

28.04.2009

Szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Przeciszów oraz jej jednostek organizacyjnych ,do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

XXV/152/09

Małop.2009.465.3364

 

Rok 2008

 

 

XXII/129/08

16.12.2008

Uchylenie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

XXII/129/08

Małop.2008.886.6697

 

XXII/131/08

16.12.2008

Ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

XXII/131/08

Małop.2008.886.6698

 

XX/113/08

28.11.2008

Ustalenie najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przeciszowie.

XX/113/08

Małop.2008.752.5309

 

XXI/117/08

25.11.2008

Określenie wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

XXI/117/08

Małop.2008.775.5526

 

XXI/118/08

25.11.2008

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

XXI/118/08

Małop.2008.775.5527

 

XXI/119/08

25.11.2008

Wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego.

XXI/119/08

Małop.2008.775.5528

 

XXI/120/08

25.11.2008

Ustalenir wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXI/120/08

Małop.2008.775.5529

 

XXI/127/08

25.11.2008

Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

XXI/127/08

Małop.2008.775.5530

 

XX/114/08

28.10.2008

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

XX/114/08

Małop.2008.729.5106

 

XVIII/101/08

22.08.2008

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2008 rok.

XVIII/101/08

Małop.2008.597.3925

 

XVIII/102 /08

22.08.2008

Ustalenie najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

XVIII/102 /08

Małop.2008.673.4641

 

XVIII/105/08

22.08.2008

Zmiana w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

XVIII/105/08

Małop.2008.673.4641

 

XVII/91/08

24.06.2008

Uchylenie Uchwały w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok.

XVII/91/08

Małop.2008.493.3214

 

XVII/92/08

24.06.2008

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok.

XVII/92/08

Małop.2008.493.3215

 

XVII/94/08

24.06.2008

Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

XVII/94/08

Małop.2008565.3704

 

XVII/95/08

24.06.2008

Sprawianie pogrzebów.

XVII/95/08

Małop.2008.565.3705

 

XVI/86/08

27.05.2008

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok.

XVI/86/08

Małop.2008.430.2769

 

XVI/82/08

27.05.2008

Nadanie nazwy ulicy na terenie sołectwa Piotrowice.

XVI/82/08

Małop.08.565.3703

 

XV/77/08

25.04.2008

Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok.

XV/77/08

Małop.08.361.2301

 

XV/79/08

25.04.2008

Ustalenie najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla pracowników szkół nie będących nauczycielami na terenie Gminy Przeciszów.

XV/79/08

Małop.08.428.2759

 

XV/78/08

25.04.2008

Ustalenie najniższego wynagrodzenia w I kat.

zaszeregowania dla pracowników przedszkoli nie będących nauczycielami na terenie Gminy Przeciszów.

XV/78/08

Małop.08.428.2759

1.

XIV/73/08

07.03.2008

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

 

XIV/73/08

Małop.08.222.1416

2.

XIV/75 /08

07.03.2008

Ustalenie najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.

 

XIV/75/08

Małop.08.280.1783

3.

XVII/94/08

24.06.2008

Określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

XVII/94/08

Małop.08.565.3704

4.

XVII/95/08

24.06.2008

Sprawianie pogrzebów.

 

 XVII/95/08

Małop.08.565.3705

5.

XVI/82/08

27.05.2008

Nadanie nazwy ulicy na terenie sołectwa Piotrowice.

 

XVI/82/08

Małop.08.565.3703

6.

XV/79/08

25.04.2008

Ustalenie najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla pracowników przedszkoli nie będących nauczycielami na terenie Gminy Przeciszów.

 

XV/79/08

Małop.08.428.2758

 

7.

XIV/73/08

07.03.2008

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

XIV/73/08

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 31.03.2008 r. Nr 222 poz. 1416

8.

 

28.01.2008

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przeciszów, przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2008 r.

 

 

Małop.08.93.697

9.

XIII/65/07

28 12.2007

Uchwała budżetowa na 2008 rok.

 

XIII/65/07

Małop.08.323.2087               

10.

XII/61/07

21.12.2007

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady  przyznawania

XII/61/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 14.02.2007 r. Nr 106 poz. 745

11.

XII/62/07

21.12.2007

W sprawie : uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Przeciszowie i Piotrowicach

XII/62/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 25.02.2007 r. Nr 128 poz. 884

12.

XI/59/07

13.11.2007

w sprawie : dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 rok

XI/59/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 07.12.2007 r. Nr 877 poz. 5785

13.

XI/56/07

13.11.2007

W sprawie : zmiany Uchwały nr X/46/07 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 09 października 2007 roku w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków oraz planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2007 rok

XI/56/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 07.12.2007 r. Nr 877 poz. 5784

14.

XI/53/07

13.11.2007

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XI/53/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 07.12.2007 r. Nr 877 poz. 5783

15.

XI/52/07

13.11.2007

W sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

XI/52/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 07.12.2007 r. Nr 877 poz. 5782

16.

XI/51/07

13.11.2007

W sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

XI/51/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 07.12.2007 r. Nr 877 poz. 5781

17.

X/48/07

09.10.2007

W sprawie : zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

X/48/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 20.11.2007 r. Nr 801 poz. 5203

18.

IX/39/07

04.09.2007

W sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy określonych dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Przeciszów

IX/39/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 19.10.2007 r. Nr 739 poz. 4840

19.

VIII/35/07

05.06.2007

W sprawie : ustalenia  opłat za świadczenia prowadzonych przez  gminę Przeciszów przedszkoli.

VIII/35/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 17.07.2007 r. Nr 511 poz. 3382

20.

VIII/34/07

05.06.2007

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla pracowników szkół nie będących nauczycielami na terenie gminy Przeciszów

VIII/34/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 17.07.2007 r. Nr 511 poz. 3381

21.

V/17/07

13.03.2007

Uchwała Budżetowa Gminy Przeciszów na rok 2007

V/17/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 13.06.2007 r. Nr 433 poz. 2867

22.

V/25/07

13.2007

W sprawie: programu współpracy Gminy Przeciszów z organizacjami pozarządowymi w roku 2007.

V/25/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 19.04.2007 r. Nr 292 poz. 1987

23

V/21/07

13.03.2007

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania W Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

V/21/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 19.04.2007 r. Nr 292 poz. 1986

24.

V/20/07

13.03.2007

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

V/20/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 16.04.2007 r. Nr 275 poz. 1830

25.

IV/16/07

26.01.2007

W sprawie zmian w Statucie  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w          Przeciszowie oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu

IV/16/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 14.03.2007 r. Nr 172 poz. 1235

26.

V/15/07

26.01.2007

W sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym

IV/15/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 14.03.2007 r. Nr 172 poz. 1234

27.

IV/14/07

26.01.2007

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania./

IV/14/07

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 14.03.2007 r. Nr 172 poz. 1233

28.

XXXVIII/207/06

24.08.2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów

XXXVIII/207/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 24.11.2006 r. Nr 807 poz. 4872

29.

XXXVI/202/06

08.06.2006

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla pracowników przedszkoli nie będących nauczycielami na   terenie gminy Przeciszów

XXXVI/202/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia16.08.2006 r. Nr 487 poz. 2994

30.

XXXVI/197/06

08.06.2006

W sprawie: zbycia nieruchomości przez Gminę Przeciszów

XXXVI/197/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia16.08.2006 r. Nr 487 poz. 2993

31.

XXXVI/191/06

08.06.2006

W sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Przeciszowie

XXXVI/191/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia16.08.2006 r. Nr 487 poz. 2992

32.

XXXIV/183/06

16.03.2006

W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeciszów

XXXIV/183/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 25.05.2006 r. Nr 253 poz. 1767

33.

XXXIV/182/06

16.03.2006

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w                     Przeciszowie.

XXXIV/182/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 25.05.2006 r. Nr 253 poz. 1766

34.

XXXIV/184/06

22.03.2006

W sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za  usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych

XXXIV/184/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 11.05.2006 r. Nr 226 poz. 559

35.

XXXIV/178/06

16.03.2006

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

XXXIV/178/06

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 11.05.2006 r. Nr 226 poz. 558

36.

XXXII/172/05

29.12.2005

W sprawie: regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków

XXXII/172/05

Dz.Urz.Woj.Małop.

z dnia 13.02.2006 r. Nr 80 poz. 506

37.

XXXI/170/05

15.12.2005

W sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

XXXI/170/05

Dz.Urz.Woj.Małop. z dnia 13.02.2006 r.

Nr 80 poz. 505

38.

XXXI/169/05

15.12.2005

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre składniki  wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe zasady  przyznawania .

XXXI/169/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 13.02.2006 r.

Nr 80 poz. 504

39.

XXX/164/05

30.11.2005

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków  transportowych.

XXX/164/05

Dz.Urz.Woj.Małop. z dnia 14.12.2005 r.

Nr 688 poz. 4837

40.

XXX/163/05

30.11.2005

W sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego

XXX/163/05

Dz.Urz.Woj.Małop. z dnia 14.12.2005 r.

Nr 688 poz. 4836

41.

XXX/162/05

30.11.2005

W sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

XXX/162/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 14.12.2005 r.

Nr 688 poz. 4835

42.

XXX/161/05

30.11.2005

W sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

XXX/161/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 14.12.2005 r.

Nr 688 poz. 4834

43.

XXVIII/145/05

30.08.2005

W sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie

XXVIII/145/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 29.09.2005 r.

Nr 539 poz. 3796

44.

XXVIII/143/05

30.08.2005

W sprawie zasad używania Herbu Gminy Przeciszów. 

XXVIII/143/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 29.09.2005 r.

Nr 539 poz. 3795

45.

XXV/125/05

18.03.2005

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania dla pracowników szkół   nie będących nauczycielami na terenie  gminy Przeciszowie

XXV/125/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 17.06.2005 r.

Nr 333 poz. 2510

46.

XXV/121/05

18.03.2005

W sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeciszowie

XXV/121/05

Dz.Urz.Woj.Małop. z dnia 17.06.2005 r.

Nr 333 poz. 2509

47.

XXV/120/05

18.03.2005

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kat. zaszeregowania W Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie

XXV/120/05

Dz.Urz.Woj.Małop. z dnia 17.06.2005 r.

Nr 333 poz. 2508

48.

XXV/123/05

18.03.2005

W sprawie: zasad przyznawania pomocy w formie zakupu posiłku oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania

XXV/123/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia

03.05.2005 r.

Nr 280 poz. 2041

49.

XXV/124/05

18.03.2005

W sprawie: Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów   zamieszkałych na terenie Gminy Przeciszów

XXV/124/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 23.05.2005 r.

Nr 277 poz. 2000

50.

XXV/119/05

18.03.2005

W sprawie : zatwierdzenia opłat

XXV/119/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 23.05.2005 r.

Nr 277 poz. 1999

51.

XXV/118/05

18.03.2005

Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

XXV/118/05

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 23.05.2005 r.

Nr 277 poz. 1998

52.

XXIII/109/04

23.12.2004

Uchwalenie „Programu ochrony środowiska Gminy Przeciszów” oraz „Planu gospodarki odpadami Gminy Przeciszów”

XXIII/109/04

 

Dz.Urz.Woj.Małop.z dnia 18.01.2005 r.

 Nr 24 poz. 123