polski Polska  małopolskie  oświęcimski   Moje Podwórko   |  Poczta 
Portal / Załatw sprawe Środa - 30 wrzesnia 2020 Geraldy, Honoriusza, Wery    "Granica między dobrem i złem nie przebiega pomiędzy ludĄmi, ale przez człowieka" - autor nieznany
Menu
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminna Bibliotek Publiczna
ePUAP
Rozkład Busów
Załatw sprawe


 


 

 

Ewidencja ludności

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Wydawanie dowodów osobistych

Wniosek

2

Wydanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

-----------

3

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Przeciszów

Wniosek

4

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zgłoszenie pobytu stałego

5

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (trwający ponad 2 miesiące)

- Zgłoszenie pobytu stałego

- Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

6

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 2 miesiące

 -Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 

-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące

7

Zawiadomienie o zgłoszeniu zmiany do WKU

-----------

 

Ochrona Środowiska

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew (krzewów)

Wniosek

2

Wniosek  usunięcie azbestu

Wniosek

3

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wniosek

4

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilno-prawnymi

-----------

2

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

-----------

3

Wpisywanie zagranicznych aktów Stanu Cywilnego do polskich ksiąg

-----------

4

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

-----------

5

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Podanie

6

Wydawanie decyzji w sprawie zmian imion i nazwisk

Wniosek

 

Działalność gospodarcza

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

ZGŁOSZENIE WPISU DO EWIDENCJI

 formularz CEIDG

 

Szczegółowa instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG-1

2

ZGŁOSZENIE ZMIANY WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3

ZAWIADOMIENIE O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

4

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

5

ZGŁOSZENIE INFORMACJI O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALOŚCI GOSPODARCZEJ

6

PEŁNOMOCNICTWO

-------

 

 

Wniosek o wydanie duplikatu z prowadzonej działalności gospodarczej

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Wniosek - dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

 

PKD 2007 - Wyjaśnienia.pdf

 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).pdf

 

 

Podatki

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Podatek od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

2

Ulga żołnierska

Wniosek

3

Wydawanie decyzji o zastosowaniu ulg podatkowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości

1. Wniosek

2. Oświadczenie

4

Wydawanie zaświadczeń

1. Podanie

2. Wniosek

5

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Deklaracja DT-1

Załącznik deklaracji DT-1

6

informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

 

7

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-leśny

Druk deklaracji podatkowej

8

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-nieruchomość

Druki informacji i deklaracji podatkowej

9

Zgłoszenie obowiązku podatkowego i zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego-rolny

Druk deklaracji podatkowej

10

Zwolnienia w podatku rolnym

-------

 

 

Dofinansowania dopłaty

 

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Przyznanie świadczenia pomocy materialnej i charakterze socjalnym

Wniosek

2

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

1. Zgłoszenie zawarcia umowy

2. Wniosek o dofinansowanie

3

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów szkół i ośrodków oraz słuchaczy kolegiów

 

Oświadczenie i zaświadczenie - Stypendium szkolne 2010

 

4

Informator - wyprawka szkolna 2010-2011

 

Wniosek - wyprawka szkolna 2010

 

 

 

 

 

Budownictwo, planowanie przestrzenne

 

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów w sprawie przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Podanie

 

2

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeciszów.

 

3

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

 

Lp

Nazwa usługi

Załącznik

1

Podział nieruchomości

Wniosek

2

Rozgraniczanie działek

Wniosek

 

 

Drogi Gminne – Stanowisko zamówienia publiczne, inwestycje

Lp

Nazwa usługi

 

1

 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej.

2

 Wniosek o zezwolenia na wycięcie drzew w pasie drogowym (krzewów).

3

Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu.

4

Wniosek o wydania- przedłużenie zezwolenia na umieszczenie obiektu handlowego w pasie drogowym.

 

5

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego w cel prowadzenia robót.

 

6

Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji budynku, ogrodzenia, remontu budynku, zmiany sposobu użytkowania budynku.

 

7

Wniosek o zaopiniowanie lokalizacji trasy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,  energetycznej.

 

8

Wniosek o zezwolenie na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

 

9

Wniosek o wydanie/ przedłużenie zezwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego, wyborczego, informacyjnego w pasie drogowym drogi gminnej.

 

10

Wniosek o zaopiniowanie, zatwierdzenie projektu organizacji ruchu.

 

11

Wniosek o wyrażenie zgody na lokalizację(nowego), przebudowę, remont istniejącego zjazdu z drogi gminnej.

12

Wniosek o wydanie oświadczenia o dostępności do drogi gminnej.

 

13

Zgłoszenie awarii w pasie drogowym.